Værdiskabelse

Bæredygtig udvikling

×
Logo green member
×
Logo green member

Grøn Bundlinie

Værdiskabelse gennem Grøn innovation

Ny teknologi, smartere systemer og øget viden styrker økonomien i bæredygtigt byggeri. Samtidig stiger efterspørgslen på den grønne profil for energirigtige og DGNB-certificerede ejendomme.

Solar Lightning Consultants & Entreprise ApS har specialiseret sig i at optimere de bæredygtige løsninger og processer, så du kan realisere dine grønne projekter med kalkuleret risiko og økonomisk gevinst for øje.

Skal bæredygtigheden fremmes i Danmark, må det nødvendigvis ske på et på et sundt forretningsmæssigt grundlag. Solar Lightning Consultants arbejder for at generere værdi gennem bæredygtige tiltag og skabe en grøn bundlinie for såvel din som vores egen forretning. Værdien skabes på flere parametre. Rent økonomisk vil du og din boligforening eller virksomhed direkte tjene og/eller spare penge på projektet og ejendommens drift. Samtidig gavnes miljøet og dermed din grønne profil. De sociale netværk udbygges og fællesskabet i lokalområdet styrkes. Vores globale strategiske udgangspunkt var FN’s Brundtlandsrapport fra 1987 og Rio erklæringen 1992 mm. Heri blev bæredygtig udvikling defineret i 3 søjler: Miljømæssigt, demokratisk og økonomisk. Det er disse 3 former for samfundsmæssige ”bundlinjer”, vi tænker sammen i en helhed til gavn for dit projekt.

Det primære fokus ligger i dag på FN’s 17 miljømål, som vi sammenholder med DGNB-systemets kriterier ligesom Klimatopmøders hensigter udmøntes lokalt i konkret handling. De centrale miljøtiltag udvikles op omkring et konkret projekt.

Vores udgangspunkt er 6 – 9 % startforrentning, af kundens grønne investering

Med et attraktivt byggeri opnår du hurtigere salg og bedre priser på udlejning – bæredygtigheden øger værdien af byggeriet og byområdet på både kort og lang sigt. Samtidig er den værdi, der skabes i et byggeri gennem dets levetid, typisk mange gange større end selve anlægsbudgettet. Vores omdrejningspunkt er konkrete projekter indenfor bygge-, anlæg og miljøsektoren, som vi organiserer i en projektmatrix–model, hvor vi tager ansvar og øger værdikæden for bygherre. De 3 ”bundlinjer” defineres, og konkrete kriterier udvælges, som der kan måles på. Solar Lightning Consultants projekter har typisk simple tilbagebetalingstider på 5, 10 og op til 15 år.

De 4 fokusområder Solenergi, Regnvandsgenbrug & Klima, Affaldssortering og genbrug samt DGNB certificering, kan genere værdi ved synergi/ samtænkning (grøn bundlinie).

Ved renovering opnås en bedre økonomi hvis disse elementer kombineres med anden aktivitet på ejendommen. Stillads opsættes ved tag, facade og vindues arbejder ( montage af solceller og coating af tagrender ifm. regnvandsgenbrug. ) Udskiftning af taget – solceller lægges ned i tagfladen. Udskiftning af lodrette stigstrenge i varmesystemet, installer ekstra lodret stigstreng til genbrug af regnvand til toiletskyl.

Gårdrenovering – affaldssorteringsanlæg, regnvands tanke nedgraves sammen med faskine mm.

Fokus på energioptimering

Da 70 % af danskerne bor og arbejder i større byer fokuserer vi på ejendomme på 3- 6 etager, boligmæssigt organiseret i andelsboligforeninger, almene udlejningsboliger samt private udlejnings- og ejerboliger. Hertil kommer kontorerhverv, detailhandel og produktion af forskellig art.

I det åbne land kan vi forestå solenergiparker, som kan forsyne virksomheder og boliger.

I vores forretningsplaner og projekter fokuserer vi konkret på:

  • Miljøpolitik, love og regler og myndighedstilladelser – styre og finde vej gennem systemerne
  • Solenergi til El- og varmtvands-produktion – fx det Co2 neutrale kraft-/varmeværk på tag og mark
  • Intelligente bimålersystemer til aflæsning af El, Varme, Vand, Affald samt årsregnskaber
  • Opsamling og genbrug af regnvand til fællesvaskerier, toiletskyl og havevanding
  • Klimaforandringshåndtering med afkobling til hovedkloak, så man ikke får vand i kælderen
  • Affaldssortering og genbrug – fx gennem underjordiske anlæg med arealoptimering

Ved at kombinere et eller flere af disse emner i systemleverancer opnås en betydelig synergieffekt samt en grøn bundlinie.

DGNB: Skal en ejendom certificeres kan det omfattende DGNB certificeringssystem anvendes med op til 243 kriterier, afhængig af bygherrens ambition (Platin, Guld, Sølv).

Grøn Bundlinie

Fundraising og økonomisk styring

Solar Lightning Consultants og Entreprise ApS arbejder på grundlag af Tilbuds- og Udbudslov aftalesystemerne ABR 89, AB 92 og ABT 93 (disse er under revision i interesseorganisationerne). Vi udarbejder totaløkonomimodeller med anlæg og drift, LCC og supplerer evt. med livscyklusanalyser, LCA. I kombination med gængs egen- og låne-finansiering forestår vi også fundraising til puljer og fonde, efter nærmere aftale. Risiko- og garantiforhold håndteres. Skal en ejendom certificeres kan det ret omfattende DGNB certificeringssystem anvendes med op til 243 kriterier, afhængig af bygherrens ambition (Platin, Guld, Sølv).

Grøn Bundlinie

Kontakt os for en uforbindende snak, gennemgang samt tilbud på rådgivning og udførelse:

Solar Lightning Consultants ApS & Solar Lightning Entreprise ApS

E-mail: md@solarlightning.dk/ Tlf.: 61312681

”Hvad der er sparet er tjent”